Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Belgien) den 21 december 2020 – Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Layers, CD, JU mot Vlaamse Regering

(Mål C-694/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Grondwettelijk Hof

Parter i det nationella målet

Sökande: Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Layers, CD, JU

Motpart: Vlaamse Regering

Tolkningsfråga

Åsidosätter artikel 1.2 i rådets direktiv (EU) 2018/8221 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang rätten till en rättvis rättegång i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och rätten till respekt för privatlivet i artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, genom att det i den nyaartikel 8a.5 i rådets direktiv 2011/16/EU2 av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG föreskrivs att om en medlemsstat vidtar nödvändiga åtgärder för att ge förmedlare rätt till ett undantag från skyldigheten att lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt gränsöverskridande arrangemang om rapporteringsskyldigheten skulle strida mot de yrkesmässiga privilegierna enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstaten, ska denna medlemsstat kräva att förmedlarna utan dröjsmål underrättar eventuella andra förmedlare eller, om ingen sådan förmedlare finns, berörda skattebetalare om deras rapporteringsskyldighet, eftersom denna skyldighet får till följd att en advokat som uppträder som förmedlare förpliktas att dela uppgifter som denne har fått kännedom om under utövandet av sin yrkesverksamhet – nämligen att försvara eller företräda sin klient inför domstol och tillhandahålla juridisk rådgivning, även utanför en rättstvist – med andra förmedlare som inte är klienter till advokaten?

____________

1 EUT 2018, L 139, s. 1.

2 EUT 2011, L 64, s. 1.