Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 maja 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-4/12)1

(Służba Publiczna – Artykuł 34 § 1 i 6 regulaminu postępowania – Skarga wniesiona za pośrednictwem faksu w terminie – Własnoręczny podpis adwokata różniący się od złożonego na oryginale skargi wysłanym pocztą – Wniesienie skargi po terminie – Oczywista niedopuszczalność – Stwierdzenie braku wydania decyzji)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, wspierani przez adwokat A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji o oddaleniu wniosku skarżącego o przesłanie mu wszystkich kodów dostępu do stron internetowych Komisji, dostępnych dla wszystkich urzędników tej instytucji, w związku z wyrokiem Sądu do spraw Służby publicznej z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie F-41/06, którym stwierdzono nieważność decyzji wspomnianej instytucji o przeniesieniu skarżącego w stan spoczynku ze względu na niezdolność do pracy.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

L. Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 28.