Language of document :

Tožba, vložena 9. januarja 2012 – ZZ proti Komisiji in EMA

(Zadeva F-2/12)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranke

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: M. Ekimdzhiev, K. Boncheva in G. Chernicherska, odvetniki)

Toženi stranki: Evropska komisija in Evropska agencija za zdravila (EMA)

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti sklepov Komisije v zvezi z izdelavo in odobritvijo seznama kandidatov v ožjem izboru, ki je bil predložen upravnemu odboru EMA v okviru postopka izbire in imenovanja izvršnega direktorja navedene agencije, drugič, razglasitev ničnosti imenovanja drugega kandidata na navedeno delovno mesto in tretjič povrnitev domnevno nastale nepremoženjske škode

Predlogi tožeče stranke

Sklep predizbirne komisije o sprejetju seznama kandidatov za predložitev posvetovalnemu odboru Evropske komisije za imenovanja, ki je bil tožeči stranki 14. marca 2011 posredovan po elektronski pošti, naj se razglasi za ničen;

naj se predhodni sklep posvetovalnega odbora Evropske komisije za imenovanja z dne 14. marca 2011 o povabilu štirih kandidatov, vpisanih na seznam preizbirne komisije, na razgovor pri posvetovalnem odboru za imenovanja, ki je bil tožeči stranki 14. marca 2011 posredovan po elektronski pošti, razglasi za ničen;

naj se sklep posvetovalnega odbora Evropske komisije za imenovanja z dne 14. marca 2011 o strinjanju z mnenjem predizbirne komisije glede večjih odlik štirih kandidatov, vpisanih na seznam predizbirne komisije, ki je bil tožeči stranki 14. marca 2011 posredovan po elektronski pošti, razglasi za ničen;

naj se sklep Evropske komisije z dne 20. aprila 2011 o sprejetju seznama kandidatov v ožjem izboru razglasi za ničen;

naj se sklep Evropske komisije z dne 6. oktobra 2011, s katerim je bila pritožba, vložena na podlagi člena 90 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, zavrnjena in v katerem je bil sklep Evropske komisije z dne 20. aprila 2011 o sprejetju seznama kandidatov v ožjem izboru natančneje obrazložen, razglasi za ničen;

naj se sklep upravnega odbora EMA o imenovanju izvršnega direktorja EMA z dne 6. oktobra 2011, zoper katerega je bila na podlagi člena 90 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti pri organu, pristojnim za imenovanja, vložena pritožba, po postopku iz člena 91(4) navedenih Kadrovskih predpisov razglasi za ničen;

naj se naloži pravično povračilo povzročene nepremoženjske škode;

naj se Komisiji in EMA naloži plačilo stroškov.