Language of document :

Talan väckt den 4 januari 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-3/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om att kommissionen ska förpliktas att betala ersättning för den skada som sökanden anser sig ha lidit som en följd av att förfarandet för erkännande av att den sjukdom som denne lider av är allvarlig, tagit så lång tid.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut genom vilket kommissionen avslog ansökan av den 23 november 2010, vilken sökanden ingett till tillsättningsmyndigheten,

ogiltigförklara skrivelse HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616, av den 24 januari 2011, som sökanden mottog personligen den 3 mars 2011 och som en person som sökanden har förtroende för mottog tidigast den 25 februari 2011,

såvitt det är nödvändigt, ogiltigförklara den handling, oavsett hur den utfärdats, genom vilken kommissionen avslog klagomålet av den 20 maj 2011 avseende beslutet om avslag på ansökan av den 23 november 2010, ogiltigförklara sistnämnda avslagsbeslut samt bifalla ansökan av den 23 november 2010 och klagomålet av den 20 maj 2011 till tillsättningsmyndigheten,

såvitt det är nödvändigt, fastställa att det förfarande som avsåg den ansökan som sökanden ingav till kommissionen den 25 november 2002 tog mer än fem år,

såvitt det är nödvändigt, fastställa att förevarande förfarande redan vid den tidpunkt då ansökan av den 23 november 2010 ingavs hade pågått under orimligt lång tid och endast mot bakgrund därav är orimligt långt och rättsstridigt,

som en följd härav, förplikta kommissionen att ersätta såväl den materiella som den ideella skada som sökanden felaktigt lidit fram till dess att ansökan ingavs den 23 november 2010, på grund av att förevarande förfarande är orimligt och rättsstridit långt och att ersättningsbeloppet ska uppgå till 10 000 euro eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner är rimligt,

förplikta kommissionen att betala sökanden ränta med 10 procent per år, eller med den ränta som personaldomstolen finner är rimlig, med årlig kapitalisering på beloppet 10 000 euro med verkan från den dag som följer efter kommissionens mottagande av ansökan av den 23 november 2010 till dess att full betalning sker,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.