Language of document :

Жалба, подадена на 10 януари 2012 г. — ZZ/Frontex

(Дело F-5/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. S. Pappas)

Ответник: Frontex

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението на Frontex за налагане на санкция на жалбоподателя и на решението, с което се обявява неговото уволнение

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 24 май 2011 г., с което се обявява уволнението на жалбоподателя,

да се отмени решението от 16 април 2011 г., с което му се налага санкция и

да се осъди Frontex да заплати съдебните разноски.