Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 4. janvārī – ZZ/Komisija

(lieta F-4/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas netieši izteikto lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums paziņot viņam visus Komisijas interneta vietnes, kuras ir pieejamas visiem tās ierēdņiem, piekļuves kodus pēc Civildienesta tiesas 2008. gada 4. novembra sprieduma lietā F-41/06, ar kuru atcelts šīs iestādes lēmums, ar ko noteikta viņa pensionēšanās darbnespējas dēļ

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru noraidīti prasītāja iecēlējinstitūcijai nosūtītajā 2010. gada 20. oktobra lūgumā izvirzītie prasījumi;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta 2011. gada 24. maija sūdzība, kuru prasītājs bija nosūtījis Komisijai par lēmumu, ar kuru noraidīts 2010. gada 20. oktobra lūgums;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt par neeksistējošu ex lege 2011. gada 28. februāra paziņojumu Nr. Ares(2011) 217354;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.