Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-4/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o oddaleniu wniosku skarżącego o przesłanie mu wszystkich kodów dostępu do stron internetowych Komisji, dostępnych dla wszystkich urzędników tej instytucji, w związku z wyrokiem Sądu do spraw Służby publicznej z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie F-41/06, którym stwierdzono nieważność decyzji wspomnianej instytucji o przeniesieniu skarżącego w stan spoczynku ze względu na niezdolność do pracy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu żądań skarżącego zawartych we wniosku z dnia 20 października 2010 r. przedstawionym organowi powołującemu;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia z dnia 24 maja 2011 r., wniesionego przez skarżącego do Komisji a dotyczącego decyzji o oddaleniu wniosku z dnia 20 października 2010 r.;

stwierdzenie nieistnienia ex lege, w razie potrzeby, pisma z dnia 28 lutego 2011 r. o nr referencyjnym Ares(2011)2l7354;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.