Language of document : ECLI:EU:F:2013:61

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

14 päivänä toukokuuta 2013

Asia F‑4/12

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Kannekirjelmä, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa – Postitse lähetetyssä kannekirjelmän alkuperäiskappaleessa olevasta asianajajan omakätisestä allekirjoituksesta poikkeava allekirjoitus – Myöhässä nostettu kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Mitättömyys

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan komissio kieltäytyi antamasta hänelle pääsyä intranetiin. Ennen alkuperäisen kannekirjelmän postitse toimittamista virkamiestuomioistuimen kirjaamoon lähetettiin 4.1.2012 telekopiolla samana päivänä vastaanotettu asiakirja, jonka esitettiin olevan jäljennös postitse toimitetusta kannekirjelmän alkuperäiskappaleesta.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Asianajajan omakätinen allekirjoitus – Tiukasti sovellettava olennainen määräys – Allekirjoituksen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan kolmas kohta ja 21 artiklan ensimmäinen kohta ja liitteessä I olevan 7 artiklan 1 kohta; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohta)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Kannekirjelmä, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa – Postitse lähetetyssä kannekirjelmän alkuperäiskappaleessa olevasta asianajajan omakätisestä allekirjoituksesta poikkeava allekirjoitus – Seuraus – Telekopion vastaanottamispäivän huomiotta jättäminen kanteen nostamisen määräajan noudattamista arvioitaessa

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artikla; henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohta)

1.      Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan kolmannesta kohdasta ja 21 artiklan ensimmäisestä kohdasta käy ilmi, että jokaisella kantajalla on oltava edustajanaan henkilö, jolla on tähän vaadittava kelpoisuus, ja että asia voidaan siten saattaa unionin tuomioistuinten käsiteltäväksi pätevästi ainoastaan tällaisen henkilön allekirjoittamalla kanteella. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 7 artiklan 1 kohdan nojalla näitä määräyksiä sovelletaan myös asian käsittelyyn virkamiestuomioistuimessa. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä tai virkamiestuomioistuimen työjärjestyksessä ei ole määrätty minkäänlaisesta erivapaudesta tästä velvollisuudesta tai sen poikkeuksesta.

Kantajan edustajan omakätistä allekirjoitusta koskevalla vaatimuksella varmistetaan oikeusvarmuuden tavoitteen mukaisesti kannekirjelmän autenttisuus ja suljetaan pois vaara siitä, että kannekirjelmää ei ole laatinut asianajaja tai edustaja, jolla on vaadittu kelpoisuus. Tämä viimeksi mainittu täyttää siten oikeudenhoidon toteuttamisessa avustavana henkilönä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä ja virkamiestuomioistuimen työjärjestyksessä hänelle annetun olennaisen tehtävän antamalla toimensa hoitamisen kautta kantajalle mahdollisuuden saattaa asia virkamiestuomioistuimeen. Tätä vaatimusta on näin ollen pidettävä olennaisena muotomääräyksenä, ja sitä on tulkittava tiukasti, ja sen noudattamatta jättäminen johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen.

(ks. 24 ja 25 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑174/96 P, Lopes v. yhteisöjen tuomioistuin, 5.12.1996, 8 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑223/06 P, parlamentti v. Eistrup, 23.5.2007, 50–52 kohta

2.      Jotta unionin henkilöstöä koskevissa oikeudenkäyntiasioissa jokaisen oikeudenkäyntiasiakirjan alkuperäiskappale toimitettaisiin asetetussa määräajassa, virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan perusteella asianosaisen edustaja ei saa merkitä kahta erillistä omakätistä allekirjoitusta, vaikka ne olisivat aitoja, toista virkamiestuomioistuimen kirjaamoon telekopiolla toimitettuun asiakirjaan ja toista virkamiestuomioistuimen kirjaamoon postitse tai henkilökohtaisesti toimitettuun alkuperäiskappaleeseen.

Näissä olosuhteissa on todettava, että jos asiakirjan alkuperäiskappaleessa, joka on konkreettisesti jätetty virkamiestuomioistuimen kirjaamoon kymmenen päivän kuluessa sen jäljennöksen toimittamisesta virkamiestuomioistuimeen telekopiolaitteen välityksellä, ei ole samaa allekirjoitusta kuin telekopioidussa asiakirjassa, virkamiestuomioistuimen kirjaamoon on saapunut kaksi erillistä oikeudenkäyntiasiakirjaa, joissa kummassakin on eri allekirjoitus, vaikka ne olisivat saman henkilön merkitsemiä. Koska telekopiolla lähetetyn tekstin toimittaminen ei täytä virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklassa asetettuja oikeusvarmuuden vaatimuksia, telekopiolla lähetetyn asiakirjan toimittamispäivä ei ole ratkaiseva kanteen nostamisen määräajan noudattamisen kannalta.

Kanteen nostamisen määräaika on vahvistettu henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohdassa, josta ei voida poiketa virkamiestuomioistuimen työjärjestyksellä. Näin ollen on tärkeää, että kanteen alkuperäiskappale laaditaan viimeistään tämän määräajan päättyessä. Tältä kannalta katsottuna sen lähettäminen telekopiolla ei ole pelkkä toimittamistapa, vaan sen avulla voidaan myös todistaa, että virkamiestuomioistuimen kirjaamoon määräajan jälkeen saapunut kanteen alkuperäiskappale oli jo laadittu edellä mainitussa määräajassa.

(ks. 27–29 kohta)

Viittaukset:

Unionin tuomioistuin: asia C‑426/10 P, Bell & Ross BV v. SMHV, 22.9.2011, 37–43 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑113/11, Marcuccio v. komissio, 21.2.2013, 22 kohta