Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

20. juuli 2016

Kohtuasi F‑4/12 DEP

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine

Ese:      Euroopa Komisjoni taotlus kohtukulude kindlaksmääramiseks, mis on esitatud pärast Avaliku Teenistuse Kohtu 14. mai 2013. aasta otsust kohtuasjas Marcuccio vs. Commission (F‑4/12, EU:F:2013:61).

Otsus:      Määrata kohtukulude summaks, mille L. Marcuccio on kohustatud kohtuasja F‑4/12: Marcuccio vs. komisjon eest Euroopa Komisjonile hüvitama, 1500 eurot. Punktis 1 nimetatud summale lisandub alates käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest kuni tegeliku tasumise kuupäevani viivis, mida makstakse Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistoimingute puhul kohaldatavas määras, mis kehtib maksmise tähtpäeva kuu esimesel kalendripäeval, ja millele lisandub 3,5 protsendipunkti.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Kohtukulude kindlaksmääramine, tuginedes taotleja esitatud täpsetele andmetele või nende puudumisel liidu kohtu õiglasele hinnangule – Advokaadi tasu kindla määra alusel – Mõju puudumine kohtu kaalutlusõigusele

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 105 punkt c)

Selleks, et saaks hinnata, kas kohtumenetluses tegelikult kantud kulud olid vältimatud, peab hüvitamise taotleja esitama täpsed asjaolud. Asjaolu, et tasu on kindla määraga, ei mõjuta hüvitatavate kulude summa hindamist Avaliku Teenistuse Kohtu poolt, kuna kohus tugineb kohtupraktikas kindlalt väljakujunenud kriteeriumidele ning täpsetele andmetele, mida pooled peavad talle esitama. Kuigi selliste andmete puudumine ei takista Avaliku Teenistuse Kohtul määrata õiglaselt hinnates kindlaks hüvitatavate kulude summat, asetab andmete puudumine kohtu siiski olukorda, kus tema kaalutlusõigus taotleja väidete hindamisel on paratamatult kitsas.

(vt punkt 28)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtumäärus 17.2.2004, DAI vs. ARAP jt, C‑321/99 P‑DEP, EU:C:2004:103, punkt 23.

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtumäärused, 31.3.2011, Tetra Laval vs. komisjon, T‑5/02 DEP ja T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, punkt 68, ja 28.5.2013, Marcuccio vs. komisjon, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punkt 16.