Language of document : ECLI:EU:T:2001:230

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 19 september 2001 (1)

”Gemenskapsvarumärke - Formen på en produkt för tvätt- eller diskmaskin - Tredimensionellt varumärke - Absoluta registreringshinder - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94”

I mål T-128/00,

Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (Amerikas förenta stater), företrätt av advokaterna C. van Nispen och G. Kuipers, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av A. von Mühlendahl, D. Schennen och C. Røhl Søberg, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 8 mars 2000 (ärende R 506/1999-1), vilket delgavs sökanden den 13 mars 2000,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden A.W.H. Meij samt domarna A. Potocki och J. Pirrung,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 15 maj 2000,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 27 juli 2000,

efter förhandlingen den 5 april 2001,

följande

Dom(2)

1.
    

...

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1)    Det beslut som har fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 8 mars 2000 (ärende R 506/1999-1) ogiltigförklaras i den del det avser de varor som omfattas av klass 3 i Niceöverenskommelsen och motsvarar följande beskrivning: ”parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor”.

2)    Talan ogillas i övriga delar.

3)    Vardera parten skall bära sin kostnad.

Meij
Potocki
Pirrung

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 19 september 2001.

H. Jung

A.W.H. Meij

Justitiesekreterare

Ordförande


1: Rättegångsspråk: engelska.


2: -     De faktiska omständigheterna, parternas argument och domskälen till förevarande dom är identiska med eller liknar dem i dom av den 19 september 2001 i mål T-129/00, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (Rektangulär tablett med infällning) (REG 2001, s. II-0000). De enda skillnaderna i jämförelse med denna dom följer av utseendet på de tredimensionella varumärken för vilka registrering begärts, i förevarande mål nämligen en fyrkantig tablett med en fyrkantig infällning i mitten samt fläckar. Någon färg har inte angetts.