Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-135/00: Carmelo Morello mot Europeiska gemenskapernas kommission.1

(Tjänstemän ( Överklagandeförfarande vad avser lediga tjänster ( Motivering ( Jämförelse av ansökan om tjänster samt likabehandling av tjänstemän ( Talan om ogiltigförklaring ( Skadeståndstalan)

    (Rättegångsspråk: franska)

Förstainstansrätten, tredje avdelningen (ordföranden M. Jaeger samt domarna K. Lenaerts och J. Azizi; justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio Gonzáles), har den 12 december 2002 avkunnat dom i mål T-135/00: Carmelo Morello, tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission, Bryssel (ombud: advokaterna J. Sambon och P.-P. Van Gehuchten, med delgivningsadress i Luxemburg) mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och D. Waelbroeck) angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte tillsätta sökanden som chef för enhet 1 "Telekommunikation och post, samordning av informationssamhället" inom avdelning C "Information, kommunikation, multimedia" vid generaldirektoratet "Konkurrens" (COM/069/99), och av beslutet att tillsätta en annan person på nämnda tjänst, samt angående en talan om skadestånd. Domslutet i denna dom har följande lydelse:

1)Kommissionen skall betala 5 000 euro till sökanden.

2)Talan ogillas i övrigt.

3)Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EGT C 211, 22.7.2000.