Language of document :

Mededeling in het PB

 

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 september 2002 in zaak T-127/00: Michael Nevin tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen1

(Ambtenaren ( Ontheemdingstoelage ( Artikel 4, lid 1, sub a, van bijlage VII bij Statuut ( Diensten verricht voor internationale organisatie.)

    (Procestaal: Frans)

In zaak T-127/00, Michael Nevin, ambtenaar van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, wonende te Tervuren (België), vertegenwoordigd door N. Lhoëst, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: J. Currall, D. Waelbroeck en A. Vroninks), betreffende een beroep strekkende, enerzijds, tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 9 april 1999 houdende weigering om verzoeker de in artikel 4 van bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen bedoelde ontheemdingstoelage toe te kennen, en, anderzijds, tot betaling van die vergoeding, vermeerderd met moratoire interessen, heeft het Gerecht (Vierde kamer), samengesteld als volgt: M. Vilaras, president, V. Tiili en P. Mengozzi, rechters; griffier: J. Plingers, administrateur, op 11 september 2002 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)Verwerpt het beroep.

2)Verstaat dat elk der partijen de eigen kosten zal dragen.

C

____________

1 - PB C 176 van 24.6.2000.