Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Förstainstansrättens dom av den 11 september 2002 i mål T-127/00 : Michael Nevin mot Europeiska gemenskapernas kommission1

(Tjänstemän ( Utlandstillägg ( artikel 4.1 a i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna ( Arbete som utförts för en internationell organisation)

    (Rättegångsspråk: franska)

Förstainstansrätten, fjärde avdelningen (ordföranden M. Vilaras, samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi; justitiesekreterare: J. Plingers, byrådirektör), har den 11 september 2002 avkunnat dom i mål T-127/00: Michael Nevin, tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission, Tervuren (Belgien) (ombud: advokaten N. Lhoëst, med delgivningsadress i Luxemburg) mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Curral, D. Waelbroek och A. Vroninks) angående en talan om dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 9 april 1999 att inte bevilja sökanden utlandstillägg enligt artikel 4 i bilaga VII i Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, dels yrkande om betalning av detta utlandstillägg jämte dröjsmålsränta. Domslutet i denna dom har följande lydelse:

1)Talan ogillas.

2)Vardera parten skall stå för sin rättegångskostnad.

____________

1 - EGT C 176, 24.6.2000.