Language of document :

A Korkein oikeus (Finnország) által 2020. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – – Syyttäjä kontra A

(C-35/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Syyttäjä

Alperes: A

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az uniós joggal, különösen a 2004/38/EK irányelv1 4. cikkének (1) bekezdésével, az 562/2006/EK rendelet2 (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 21. cikkével vagy az uniós polgárokat megillető, az Unió területén történő szabad mozgáshoz való joggal az olyan nemzeti jogszabály alkalmazása, amellyel valamely személyt (függetlenül attól, hogy uniós polgár–e) büntetőjogi szankció terhe mellett arra köteleznek, hogy érvényes útlevelet vagy más érvényes úti okmányt tartson magánál, ha kedvtelési célú vízi járművel nemzetközi vizeken keresztül az egyik tagállamból egy másikba utazik anélkül, hogy egy harmadik ország területére belépne?

Ellentétes-e az uniós joggal, különösen a 2004/38/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével, az 562/2006/EK rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 21. cikkével vagy az uniós polgárokat megillető, az Unió területén történő szabad mozgáshoz való joggal az olyan nemzeti jogszabály alkalmazása, amellyel valamely személyt (függetlenül attól, hogy uniós polgár-e) büntetőjogi szankció terhe mellett arra köteleznek, hogy érvényes útlevelet vagy más érvényes úti okmányt tartson magánál, ha e személy egy másik tagállamból kedvtelési célú vízi járművel nemzetközi vizeken keresztül beutazik az érintett tagállamba anélkül, hogy belépett volna egy harmadik ország területére?

Amennyiben az uniós jogból nem következik az első és a második kérdés értelmében vett akadály: Összeegyeztethető-e az arányosságnak a 2004/38/EK irányelv 27. cikkének (2) bekezdéséből eredő elvével azon szankció, amelyet Finnországban szokásosan napi tételekben szabnak ki azon cselekményért, hogy az érintett személy anélkül lépi át a finn államhatárt, hogy érvényes úti okmányt tartana magánál?

____________

1     Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (szabad mozgásról szóló irányelv) (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.).

2     A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 105., 1. o.).