Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 24. januarja 2020 – Syyttäjä/A

(Zadeva C-35/20)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Syyttäjä

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: A

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali pravo Unije, zlasti člen 4(1) Direktive 2004/38/ES1 , člen 21 Uredbe (ES) št. 562/20062 (Zakonik o schengenskih mejah) ali pravica državljanov Unije do prostega gibanja na ozemlju Unije, nasprotuje uporabi nacionalne določbe, s katero se osebi (ne glede na to, ali je državljanka Unije) pod grožnjo kazni naloži obveznost nošenja veljavnega potnega lista ali druge veljavne potne listine, če iz ene države članice v drugo državo članico potuje s športnim čolnom po mednarodnih vodah, ne da bi vstopila na ozemlje tretje države?

Ali pravo Unije, zlasti člen 5(1) Direktive 2004/38/ES, člen 21 Uredbe (ES) št. 562/2006 (Zakonik o schengenskih mejah) ali pravica državljanov Unije do prostega gibanja na ozemlju Unije, nasprotuje uporabi nacionalne določbe, s katero se osebi (ne glede na to, ali je državljanka Unije) pod grožnjo kazni naloži obveznost nošenja veljavnega potnega lista ali druge veljavne potne listine, če v zadevno državo članico vstopi iz druge države članice s športnim čolnom po mednarodnih vodah, ne da bi vstopila na ozemlje tretje države?

Če pravo Unije ne pomeni ovire v smislu prvega in drugega vprašanja: ali je sankcija za prehod finske državne meje brez nošenja veljavne potne listine, ki se na Finskem navadno izreče v dnevnih zneskih, skladna z načelom sorazmernosti, ki izhaja iz člena 27(2) Direktive 2004/38/ES?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).

2 Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL 2006, L 105, str. 1).