Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Finland) den 24 januari 2020 – Syyttäjä mot A

(Mål C-35/20)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i det nationella målet

Klagande: Syyttäjä

Motpart: A

Tolkningsfrågor

Utgör unionsrätten, särskilt artikel 4.1 i direktiv 2004/38/EG,1 artikel 21 i förordning (EG) nr 562/20062 (kodex om Schengengränserna) eller unionsmedborgarnas rätt att fritt röra sig inom unionen, hinder för tillämpningen av en nationell bestämmelse genom vilken en person (oberoende huruvida denne är unionsmedborgare) under straffansvar åläggs en skyldighet att medföra ett giltigt pass eller en annan giltig resehandling när vederbörande reser med en fritidsbåt genom internationellt vatten från en medlemsstat till en annan utan att beträda ett tredjelands territorium?

Utgör unionsrätten, särskilt artikel 5.1 i direktiv 2004/38/EG, artikel 21 i förordning (EG) nr 562/2006 (kodex om Schengengränserna) eller unionsmedborgarnas rätt att fritt röra sig inom unionen, hinder för tillämpningen av en nationell bestämmelse genom vilken en person (oberoende huruvida denne är unionsmedborgare) under straffansvar åläggs en skyldighet att medföra ett giltigt pass eller en annan giltig resehandling när vederbörande reser in i den aktuella medlemsstaten med en fritidsbåt genom internationellt vatten från en annan medlemsstat utan att beträda ett tredjelands territorium?

Om unionsrätten inte utgör något hinder i den mening som avses i frågorna 1 och 2: Är den sanktion som i Finland vanligen åläggs i form av dagsböter för ett överskridande av den finska statsgränsen utan medförande av ett giltigt resedokument förenlig med proportionalitetsprincipen som följer av artikel 27.2 i direktiv 2004/38/EG?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 2004, s. 77).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 105, 2006, s. 1).