Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo mercantil nr. 5, Madrid (Spanien) den 26. juni 2006 - Productores de música de España (Promusicae) mod Telefónica de España, SAU (Telefónica)

(Sag C-275/06)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo mercantil nr. 5, Madrid.

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Productores de música de España (Promusicae).

Sagsøgt: Telefónica de España, SAU (Telefónica).

Præjudicielle spørgsmål

Tillader fællesskabsretten - og konkret artikel 15, stk. 2, og artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked 1, artikel 8, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet 2, artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder 3 og artikel 17, stk. 2, og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - at medlemsstaterne begrænser den pligt til opbevaring og tilrådighedsstillelse af tilslutnings- og trafikdata, der skabes ved kommunikationer, som etableres i forbindelse med leveringen af en informationssamfundstjeneste, og som påhviler netoperatører og tjenesteydere inden for elektronisk kommunikation, leverandører af adgang til telekommunikationsnet og leverandører af dataoplagringstjenester, til en strafferetlig undersøgelse eller til formål vedrørende beskyttelse af den offentlige sikkerhed og det nationale forsvar, således at forpligtelsen ikke finder anvendelse i civile retssager?

____________

1 - EFT L 178, s. 1.

2 - EFT L 167, s. 10.

3 - EUT L 157, s. 45.