Language of document : ECLI:EU:C:2008:54

Sag C-275/06

Productores de Música de España (Promusicae)

mod

Telefónica de España SAU

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid)

»Informationssamfundet – pligter for udbydere af tjenesteydelser – bevarelse og videregivelse af visse trafikdata – videregivelsespligt – grænser – beskyttelse af kommunikationshemmeligheden i forbindelse med email-korrespondance – forenelighed med ophavsret og beslægtede rettigheder – ret til en effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder«

Sammendrag af dom

Tilnærmelse af lovgivningerne – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – direktiv 2001/29 – elektronisk handel – direktiv 2000/31 – behandlingen af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor – direktiv 2002/58 – håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder – direktiv 2004/48 – aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs)

(TRIPs-aftalen art. 41, 42 og 47; Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 2000/31, 2001/29, 2002/58 og 2004/48)

Direktiv 2000/31 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»direktivet om elektronisk handel«), direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, direktiv 2004/48 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og direktiv 2002/58 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om privatlivets fred og elektronisk kommunikation) pålægger ikke medlemsstaterne – i en situation, hvor en sammenslutning, der arbejder uden vinding for øje, og hvis medlemmer er producenter og udgivere af musikoptagelser samt af audiovisuelle optagelser, har fremsat begæring om, at det pålægges en udbyder af internetadgang at afsløre identiteten og bopælen for bestemte indehavere af visse tilslutninger med henblik på at gennemføre en civilretlig sag vedrørende krænkelse af ophavsrettigheder – at fastsætte pligten til at videregive personoplysninger med henblik på at sikre den effektive beskyttelse af ophavsretten under en civil retssag.

Tilsvarende og skønt den effektive beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret og muligheden for at opnå retslig beskyttelse heraf er påkrævet i henhold til artikel 41, 42 og 47 i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs-aftalen), som Promusicae har påberåbt sig, og i hvis lys fællesskabsretten på et område, hvor denne aftale finder anvendelse, i videst muligt omfang skal fortolkes, indeholder disse artikler i TRIPs-aftalen ikke i øvrigt bestemmelser, der pålægger, at de ovennævnte direktiver fortolkes således, at medlemsstaterne er tvunget til at fastsætte pligten til under en civil retssag at videregive personoplysninger.

Fællesskabsretten kræver imidlertid, at medlemsstaterne under gennemførelsen af de ovennævnte direktiver påser, at de lægger en fortolkning af disse direktiver til grund, som gør det muligt at sikre den rette afvejning af de forskellige grundlæggende rettigheder, der er beskyttet af Fællesskabets retsorden. Under iværksættelsen af foranstaltningerne til gennemførelse af de nævnte direktiver påhviler det herefter ikke blot myndighederne og domstolene i medlemsstaterne at fortolke deres nationale ret på en måde, der er forenelig med disse direktiver, men også at sikre, at de ikke lægger en fortolkning heraf til grund, som kommer i konflikt med disse grundlæggende rettigheder eller med andre almindelige fællesskabsretlige principper, såsom proportionalitetsprincippet.

(jf. præmis 60 og 70 samt domskonkl.)