Language of document : ECLI:EU:C:2008:54

Vec C‑275/06

Productores de Música de España (Promusicae)

proti

Telefónica de España SAU

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný

Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid)

„Informačná spoločnosť – Povinnosti poskytovateľov služieb – Uchovávanie a zverejnenie určitých údajov o prenose dát – Povinnosť zverejnenia – Obmedzenia – Ochrana dôverného charakteru elektronických komunikácií – Zlučiteľnosť s ochranou autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Právo na účinnú ochranu duševného vlastníctva“

Abstrakt rozsudku

Aproximácia právnych predpisov – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Smernica 2001/29 – Elektronický obchod – Smernica 2000/31 – Spracovávanie osobných údajov a ochrana súkromia v odvetví elektronických komunikácií – Smernica 2002/58 – Dodržiavanie práv duševného vlastníctva – Smernica 2004/48 – Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS)

(Dohoda TRIPS, články 41, 42 a 47; smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31, 2001/29, 2002/58 a 2004/48)

Smernice 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode), 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, 2004/48 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a 2002/58 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) neukladajú členským štátom povinnosť oznámiť osobné údaje na účely zabezpečenia účinnej ochrany autorského práva v rámci občianskoprávneho konania v prípade, keď sa neziskové združenie zastupujúce výrobcov a vydavateľov hudobných, ako aj audiovizuálnych nahrávok súdnou cestou domáha toho, aby poskytovateľovi služieb prístupu na internet bolo uložené, že mu má zverejniť totožnosť a adresu bydliska vlastníkov určitých účastníckych pripojení na účely začatia občianskoprávnych konaní pre porušenie autorských práv.

Rovnako pokiaľ ide o články 41, 42 a 47 dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS), so zreteľom na ktoré musí byť v čo najväčšej možnej miere vykladané právo Spoločenstva upravujúce oblasť, na ktorú sa vzťahuje uvedená dohoda, hoci tieto články požadujú účinnú ochranu duševného vlastníctva a zakotvenie práva na súdne preskúmanie, aby sa zabezpečilo jeho dodržiavanie, napriek tomu neobsahujú ustanovenia, ktoré by stanovovali vykladať vyššie uvedené smernice tak, že členským štátom ukladajú stanovenie povinnosti oznámiť osobné údaje v rámci občianskoprávneho konania.

Právo Spoločenstva však od členských štátov pri preberaní týchto smerníc požaduje, aby vychádzali z ich výkladu, ktorý umožňuje zabezpečiť náležitú rovnováhu medzi rôznymi základnými právami chránenými právnym poriadkom Spoločenstva. Ďalej je potrebné, aby orgány a súdy členských štátov pri vykonávaní opatrení na prebratie uvedených smerníc nielen vykladali svoje vnútroštátne právo v súlade s týmito smernicami, ale takisto, aby nevychádzali z výkladu týchto smerníc, ktorý by kolidoval s uvedenými základnými právami alebo s inými všeobecnými zásadami práva Spoločenstva, ako je zásada proporcionality.

(pozri body 60, 70 a výrok)