Language of document :

2008 m. sausio 29 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Productores de Música de España (Promusicae) prieš Telefónica de España SAU

(Byla C-275/06)1

(Informacinė visuomenė - Paslaugų teikėjų pareigos - Tam tikrų srauto duomenų saugojimas ir atskleidimas - Pareiga atskleisti - Ribos - Elektroninių ryšių konfidencialumo apsauga - Suderinamumas su autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga - Teisė į veiksmingą intelektinės nuosavybės apsaugą)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Productores de Música de España (Promusicae)

Atsakovė: Telefónica de España SAU

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Juzgado de lo Mercantil - 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, p. 1) 15 straipsnio 2 dalies ir 18 straipsnio, 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10) 8 straipsnio 1 ir 2 dalių, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45) 8 straipsnio aiškinimas - Duomenų, generuojamų naudojantis ryšiu, nustatytu teikiant informacinės visuomenės paslaugą, traktavimas - Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų operatorių, prieigos prie telekomunikacijų tinklų teikėjų ir duomenų saugojimo paslaugų teikėjų pareiga priimti, saugoti ir pateikti minėtus duomenis - Civilinio proceso pašalinimas

Rezoliucinė dalis

Tokioje situacijoje, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva), 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) neįpareigoja valstybių narių, užtikrinant veiksmingą autorių teisių apsaugą, numatyti pareigą pateikti asmens duomenis vykstant civiliniam procesui. Tačiau Bendrijos teisė reikalauja, kad perkeldamos tas direktyvas šios valstybės užtikrintų, jog bus vadovaujamasi tokiu jų aiškinimu, kuris leistų užtikrinti teisingą pusiausvyrą tarp skirtingų Bendrijos teisės sistemos saugomų pagrindinių teisių. Be to, įgyvendindamos minėtas direktyvas perkeliančias priemones valstybių narių valdžios institucijos ir teismai privalo ne tik aiškinti savo nacionalinę teisę taip, kad ji atitiktų šias direktyvas, bet ir nesivadovauti tokiu jų aiškinimu, kuris pažeistų minėtas pagrindines teises arba kitus bendruosius Bendrijos teisės principus, kaip antai proporcingumo principas.

____________

1 - OL C 212, 2006 9 2.