Language of document :

Euroopa Komisjoni 6. aprillil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 27. jaanuari 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-9/19: ClientEarth versus EIP

(kohtuasi C-223/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Blanc ja G. Gattinara)

Teised menetlusosalised: ClientEarth, Euroopa Investeerimispank (EIP)

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

mõista kohtukulud välja ClientEarthʼilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon esitab kolm väidet.

Rikutud on õigusnormi järjepideva tõlgendamise põhimõtte kohaldamisel Århusi konventsiooni ja selle konventsiooni artiklite 2 ja 9 tõlgendamisele (esimene väide käsitleb vaidlustatud kohtuotsuse punkte 107 ja 125-126 ).

Rikutud on õigusnormi Århusi määruse1 artikli 2 lõike 1 punktis g esitatud mõiste „haldusakt“ tõlgendamisel; see väide on jagatud kolme ossa:

rikutud on õigusnormi Århusi määruse artikli 2 lõike 1 punktis f esitatud mõiste „õigusakt“ tõlgendamisel (teise väite see osa käsitleb vaidlustatud kohtuotsuse punkte 121-124);

rikutud on õigusnormi Århusi määruse artikli 2 lõike 1 punktis g esitatud mõiste „üksikmeede“ tõlgendamisel (teise väite see osa käsitleb vaidlustatud kohtuotsuse punkte 126-142);

rikutud on õigusnormi samas sättes esitatud väljendi „õiguslikult siduvat ja välist mõju avaldav akt“ tõlgendamisel (teise väite see osa käsitleb vaidlustatud kohtuotsuse punkte 149-173).

ELTL artikli 271 punkti c rikkumine (see väide käsitleb vaidlustatud kohtuotsuse punkte 89-92, 150-152 ja 169-171).

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006, keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT 2006, L 264, lk 13).