Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 9. april 2021 – »HA.EN.« UAB mod Valstybinė mokesčių inspekcija

(Sag C-227/21)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: »HA.EN.« UAB

Sagsøgt: Valstybinė mokesčių inspekcija

Præjudicielt spørgsmål

Skal Rådets direktiv 2006/112/EF 1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem sammenholdt med princippet om afgiftsneutralitet fortolkes således, at de er eller ikke er til hinder for nationale myndigheders praksis, hvorefter en afgiftspligtig person nægtes retten til fradrag for indgående moms, når denne person ved erhvervelsen af fast ejendom havde (eller burde have haft) kendskab til, at leverandøren som følge af sin insolvens ikke ville (eller ikke ville være i stand til at) indbetale den udgående moms til statens budget?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.