Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Ploieşti (Rumänien) den 6 april 2021 – ”Asociaţia Forumul Judecătorilor din România”, YN mot Consiliul Superior al Magistraturii

(Mål C-215/21)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Ploieşti

Parter i det nationella målet

Klagande: YN

Motpart: Consiliul Superior al Magistraturii

Tolkningsfrågor

1)    Ska den mekanism för samarbete och kontroll (nedan kallad mekanismen) som inrättats i enlighet med kommissionens beslut 2006/928/EG av den 13 december 2006(1 ) betraktas som en rättsakt som beslutats av en EU-institution, i den mening som avses i artikel 267 FEUF, och som kan bli föremål för EU-domstolens tolkning? Omfattas innehållet i, karaktären hos och den tidsmässiga räckvidden för mekanismen, som inrättats i enlighet med kommissionens beslut 2006/928/EG av den 13 december 2006, av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, som Rumänien undertecknade i Luxemburg den 25 april 2005? Är de krav som uppställts i de rapporter som utarbetats inom ramen för mekanismen bindande för rumänska staten?

2)    Kan principen om domares oavhängighet, som slås fast i artikel 19.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (FEU) och i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt i EU-domstolens praxis, med hänvisning till artikel 2 FEU, tolkas så, att den även omfattar förfaranden som rör befordran av domare i tjänst?

3)    Påverkas denna princip av inrättandet av ett befordringssystem vid överrätten som enbart grundas på en summarisk bedömning av arbetet och uppförandet vilken görs av en kommitté som består av ordföranden för en appellationsdomstol och domare vid denna och som utöver den regelbundna bedömningen av domarna både gör en separat bedömning av domarna i befordringssyfte och utövar domstolskontroll av de domar som dessa avkunnar?

4)    Påverkas principen om domares oavhängighet, som slås fast i artikel 19.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (FEU) och i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt i EU-domstolens praxis, med hänvisning till artikel 2 FEU, om rumänska staten inte iakttar unionsrättens förutsebarhet och rättssäkerhet genom att godta mekanismen och tillhörande rapporter och rätta sig efter dessa i minst tio år, och därefter utan förvarning ändrar befordringsförfarandet för domare med icke-ledande befattningar, i strid mot de mekanismrelaterade rekommendationerna?

____________

(1 ) Kommissionens beslut 2006/928/EG av den 13 december 2006 om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption (EUT L 354, 2006, s. 56).