Language of document :

Sag anlagt den 5. oktober 2010 - Ashbrook m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-99/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Michael Ashbrook (Luxembourg, Luxembourg) m.fl. (ved advokaterne B. Cortese, C. Cortese og F. Spitaleri)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelser som gengivet i sagsøgernes lønsedler om at begrænse tilpasningen af deres vederlag med virkning fra juli 2009 til en forhøjelse på 1,85% i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009 og med påstand om erstatning.

Sagsøgernes påstande

Kommissionens afgørelser, der kommer til udtryk i sagsøgernes lønsedler for januar måned 2010 og efterfølgende måneder samt i deres lønsedler vedrørende lønefterbetalinger for 2009, annulleres, for så vidt som der anvendes en tilpasningssats på 1,85% i stedet for en sats på 3,7%.

-    Kommissionen tilpligtes at betale differencen mellem den løn, der er blevet udbetalt i henhold til forordning nr. 1296/09, indtil der afsiges dom i denne sag, og den løn, der ville være blevet udbetalt, såfremt tilpasningen var blevet korrekt beregnet, med tillæg af renter, der beregnes med Den Europæiske Centralbanks rentesats for primære refinansieringsoperationer i den relevante periode, forhøjet med 3,5 procentpoint med virkning fra den dato, hvor de nævnte beløb forfaldt til betaling.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________