Language of document :

5. oktoobril 2010 esitatud hagi - Ashbrook jt versus komisjon

(kohtuasi F-99/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Michael Ashbrook (Luxembourg, Luksemburg) ja teised (esindajad: advokaadid B. Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Tühistada kostja otsused, mis kajastusid hagejate palgatõendites ja mis puudutasid nende töötasude iga-aastase kohandamise piiramist alates juulist 2009, tõstes seda 1,85% võrra ametnike ja muude teenistujate palkade ja pensionite iga-aastase kohandamise raames nõukogu (EL, Euratom) 23. detsembri 2009. aasta määruse nr 1296/2009 alusel, ja nõue hüvitada kahju.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni otsused, mis väljendusid 2010. aasta jaanuari ja järgnevate kuude palgatõendites, ning võlgade tagasimaksmise teatistes aastal 2009, kuivõrd kohandamismäär oli 1,85%, mitte 3,7%;

mõista komisjonilt välja vahe määruse nr 1296/2009 alusel kuni käesolevas asjas otsuse väljakuulutamise päevani makstud tasude ja nende tasude vahel, mis oleks pidanud maksma juhul, kui kohandamine oleks arvutatud korrektselt, ja sellele lisaks mõista välja viivis vastavalt Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistehingute puhul kohaldatavale intressimäärale, mida suurendatakse kolme ja poole punkti võrra, ning seda alates kuupäevast, mil nõutavad summad muutusid sissenõutavaks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________