Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. - Ashbrook i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-99/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michael Ashbrook (Luksemburg, Luksemburg) i inni (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese, C. Cortese i F. Spitaleri)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej, powtórzonych w odcinkach wynagrodzenia skarżących, o ograniczeniu indeksacji ich wynagrodzenia, począwszy od lipca 2009 r., do podwyżki o 1,85% w ramach corocznej indeksacji wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. oraz żądanie odszkodowania

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji wyrażonych na odcinkach wypłaty za miesiąc styczeń 2010 r. i następne oraz na wcześniejszych odcinkach wypłaty za rok 2009, w zakresie, w jakim stosują one stopień indeksacji 1,85% w miejsce 3,7%;

zasądzenie od Komisji zapłaty różnicy pomiędzy kwotami wynagrodzenia wypłaconymi na podstawie rozporządzenia nr 1296/09 do dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie a kwotami, które skarżący powinni otrzymać jeśliby indeksacja została prawidłowo obliczona, podwyższonej o odsetki za zwłokę według stawki ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania obowiązującej w odnośnym okresie, powiększonej o trzy i pół punkty i to od dnia, w którym główne kwoty, których domagają się skarżący, były im należne;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________