Language of document :

Talan väckt den 8 oktober 2010 - AM mot parlamentet

(Mål F-100/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AM (Malaga, Spanien) (ombud: advokaterna L. Lévi och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att inte anse den vaskulära komplikation som sökanden drabbats av som ett olycksfall i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna och artikel 2 i Regler om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 12 november 2009 att inte anse den cerebro-vaskulära komplikation som sökanden drabbats av som ett olycksfall i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna och artikel 2 i Regler om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna,

som en konsekvens av detta fastställa att en ny läkarkommitté ska göra en omprövning av den ansökan sökanden inlämnat i enlighet med artikel 73 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta svaranden att utge skadestånd, fastställt i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) till 50 000 euro för den ideella skada som sökanden lidit på grund av de angripna besluten,

förplikta svaranden att utge skadestånd, provisoriskt fastställt till 25 000 euro för den sakskada som sökanden lidit på grund av de angripna besluten,

förplikta svaranden att utge dröjsmålsränta på det belopp som denne ska erhålla med stöd av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna med en räntesats på 12 procent för en tidsperiod som inleddes senast den 15 mars 2007 fram till dess att hela kapitalbeloppet betalats, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________