Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 15. oktobrī - Massez u.c./Tiesa

(lieta F-101/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Lieven Massez (Luksemburga, Luksemburga) un citi (pārstāvji - A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt paziņojumus par prasītāju atalgojumu korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un paziņojumu par atalgojumu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējās atalgojuma un pensiju korekcijas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Prasītāju prasījumi:

atcelt Tiesas komitejas, kas atbildīga par sūdzību izskatīšanu, 2010. gada 29. jūnija lēmumu, ar kuru tiek noraidītas prasītāju sūdzības par paziņojumiem par atalgojumu korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un par viņu paziņojumiem par atalgojumu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra;

tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt Tiesas lēmumus par paziņojumu par atalgojumu korekciju sagatavošanu par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un par paziņojumiem par atalgojumu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra;

piespriest Tiesai samaksāt prasītājiem parādus par neizmaksāto atalgojumu, pieskaitot nokavējuma procentus;

piespriest Tiesai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________