Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 czerwca 2011 r. - De Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

(Sprawa F-49/10)1

(Służba publiczna - Personel Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Ubezpieczenie zdrowotne - Odmowa pokrycia kosztów medycznych - Wniosek o wyznaczenie niezależnego lekarza - Rozsądny termin)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciel: T. Gilliams i F. Martin, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferrę)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji strony pozwanej w przedmiocie zwrotu kosztów medycznych terapii laserowej.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 221 z 14.8.2010, s. 61.