Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 14 september 2011 - Hecq / Commissie

(Zaak F-47/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Beroepsziekte - Artikelen 73 en 78 van Statuut - Regelmatigheid van advies van de medische commissie - Weigering om blijvende gedeeltelijke invaliditeit te erkennen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Hecq (Chaumont-Gistoux, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden, bijgestaan door J.-L. Fagnart, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten van de Commissie houdende weigering om te erkennen dat verzoeker blijvend gedeeltelijk invalide is in de zin van artikel 73 van het Statuut en vaststelling dat hij een deel van de medische kosten en honoraria moet betalen die tijdens de werkzaamheden van de medische commissie zijn gemaakt

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over de vordering tot nietigverklaring van de besluiten van de Europese Commissie van 7 september 2009, voor zover daarbij wordt vastgesteld dat Hecq de kosten en honoraria moet betalen van de arts die hij heeft aangewezen om hem te vertegenwoordigen in de medische commissie alsmede de helft van de kosten en honoraria van de derde arts van de medische commissie die in gezamenlijk overleg is aangewezen.

De vordering tot nietigverklaring van de besluiten van 7 september 2009 wordt afgewezen, voor zover daarbij wordt geweigerd een percentage van blijvende invaliditeit van Hecq vast te stellen.

Hecq zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 221 van 14.8.2010, blz. 61.