Language of document :

Personaldomstolens dom av den 14 september 2011 - Hecq mot kommissionen

(Mål F-47/10)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - Yrkessjukdom - Artiklarna 73 och 78 i tjänsteföreskrifterna - Huruvida läkarkommitténs yttrande är korrekt - Avslag på ansökan om erkännande av partiell bestående invaliditet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ombud: L. Vogel)

Svarande: kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin, biträdda av advokaten J.-L. Fagnart)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att dels inte erkänna sökandens partiella bestående invaliditet, i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna, dels ålägga sökanden att stå för en del av de medicinska kostnaderna och arvodena för läkarkommitténs arbete

Domslut

Det saknas anledning att pröva yrkandena om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 7 september 2009, i vilka den ålagt herr Hecq att betala kostnader och arvoden till den läkare som han utsett som sin företrädare vid läkarkommittén, samt hälften av kostnader och arvoden till en tredje läkare i läkarkommittén som utsetts genom gemensamt beslut.

Talan bifalls inte med avseende på yrkandena om ogiltigförklaring av beslutet av den 7 september 2009 i den mån beslutet innebär ett avslag på herr Hecqs ansökan om erkännande av en bestående invaliditetsgrad.

Herr Hecq ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 221 av den 14.8.10, s. 61.