Language of document :

Talan väckt den 16 juli 2010 - AD mot kommissionen

(Mål F-46/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AD (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja sökanden hushållstillägg.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av kontoret för löner och individuella ersättningar den 13 november 2009 att inte bevilja sökanden hushållstillägg i enlighet med artikel 1.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna,

i vart fall ogiltigförklara det beslut som fattats av kontoret för löner och individuella ersättningar den 9 september 2009 att inte bevilja sökanden hushållstillägg i enlighet med artikel 1.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna i den mån som detta "beslut" kan anses gå sökanden emot,

i andra hand, för det fall personaldomstolen anser att artikel 1.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ger myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal behörighet att inte bevilja sökanden hushållstillägg - på grund av att det är omöjligt för paret att gifta sig på grund av att deras sexuella läggning är fördömd i den nationella lagstiftningen som sökandes partner omfattas av - fastställa att artikel 1.2 c iv i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig, eftersom den innehåller en hänvisning till den nationella lagstiftningen i någon av medlemsstaterna för bedömningen av möjligheten att ingå äktenskap, följaktligen inte tillämpa detta villkor i förevarande fall, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________