Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. - Z przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-48/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Z (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nałożeniu na stronę skarżącą sankcji dyscyplinarnej w postaci upomnienia na piśmie a także nakazanie stronie pozwanej zapłaty kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 10 lipca 2009 r. o nałożeniu na stronę skarżącą sankcji dyscyplinarnej w postaci upomnienia na piśmie;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 marca 2010 r. oddalającej zażalenie, która doręczona została w dniu 15 marca 2010 r.;

nakazanie stronie pozwanej zapłaty kwoty 50000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________