Language of document :

Жалба, подадена на 11 юни 2010 г. - Lebedef/Комисия

(Дело F-44/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя да получи разрешение да пребивава извън мястото на работа през време на отпуск по болест.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 13 август 2009 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя да получи разрешение да пребивава извън мястото на работа през време на неговия отпуск по болест от 3 август до 3 септември 2009 г. и, по-специално, за периода от 13 до 30 август 2009 г.,

да се присъди на жалбоподателя обезщетение за неимуществени вреди, равно на възнаграждението за 5 дни, изчислено въз основа на една двадесета част от месечното му възнаграждение за ден присъдено обезщетение,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________