Language of document :

Žaloba podaná 11. júna 2010 - Lebedef/Komisia

(vec F-44/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o povolenie na pobyt mimo miesta jeho zamestnania počas obdobia pracovnej neschopnosti

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 13. augusta 2009, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o povolenie na pobyt mimo miesta jeho zamestnania počas obdobia pracovnej neschopnosti od 3. augusta do 3. septembra 2009 a najmä v období od 13. do 30. augusta 2009,

priznať žalobcovi náhradu nemajetkovej ujmy vo výške odmeny za 5 dní, vypočítanej na základe dvadsatiny jeho mesačnej odmeny za deň, za ktorý sa poskytuje náhrada,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________