Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d'appel de Liège (Белгия), постъпило на 28 януари 2021 г. — Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL/État belge SPF Finances

(Дело C-53/21)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Liège

Страни в главното производство

Въззивник: Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL

Въззиваем: État belge SPF Finances

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба или национална практика, по силата на която дружества, установени в една държава членка, които прибягват до услугите на дружества, установени в друга държава членка, са длъжни да съставят и да подават пред данъчната администрация формуляри и общи справки за сумите, фактурирани от последните посочени дружества, за да избегнат облагането с корпоративен данък в размер на 100 % или на 50 % върху тези суми, докато ако прибегнат до услугите на местни дружества, те нямат такова задължение, за да избегнат облагането с посочения данък?

____________