Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Wien (Rakousko) dne 1. února 2021 – FK

(Věc C-58/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Wien

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: FK

Dožadovaný orgán: Rechtsanwaltskammer Wien

Předběžné otázky

Jak je třeba vykládat čl. 13 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení1 , pokud se těžiště činnosti osoby z kvantitativního pohledu nachází v nečlenském státu, ve kterém má osoba rovněž své bydliště, a tato osoba krom toho vykonává činnost ve dvou členských státech (Spolkové republice Německo a Rakousku), přičemž činnost v obou členských státech je rozdělena tak, že významně převažující část činnosti se odehrává v jednom členském státu (v konkrétním případě ve Spolkové republice Německo)?

V případě, že z výkladu tohoto ustanovení vyplývá příslušnost pro Rakousko, je kladena tato otázka:

Jsou z hlediska unijního práva přípustná ustanovení § 50 odst. 2 řádky 2 písm. c) bod aa) Rechtsanwaltsordnung2 (advokátní řád) a ustanovení § 26 odst. 1 řádky 8 stanov část A 2018, které se zakládá na prvně jmenovaném ustanovení, nebo tato ustanovení porušují unijní právo, jakož i práva zaručená unijním právem tím, že jako podmínka pro poskytování starobního důchodu je požadováno zřeknutí se vykonávání advokacie v tuzemsku a v zahraničí (§ 50 odst. 2 písm. c) bod aa)), respektive kdekoli (§ 26 odst. 1 řádka 8 stanov část A 2018)?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 166, s. 1.

2 RGBl. č. 96/1868 ve znění BGBl I č. 10/2017.