Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

ÜLDKOHTU OTSUS (kümnes koda)

20. oktoober 2021(*)

Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Registreeritud ühenduse disainilahendus, mis kujutab spiraalset juuksekummi – Varasema disainilahenduse avalikustamine – Avalikustamine internetis – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 7 lõige 1 – Poolte võrdsuse põhimõte – Esimest korda Üldkohtu menetluses esitatud tõendid

Kohtuasjas T‑823/19,

JMS Sports sp. z o.o., asukoht Lódź (Poola), esindajad: advokaadid D. Piróg ja J. Słupski,

hageja,

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: E. Śliwińska ja D. Walicka,

kostja,

teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus

Inter-Vion S.A., asukoht Varssavi (Poola), esindajad: advokaadid T. Grucelski ja T. Gawliczek,

mille ese on hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 13. septembri 2019. aasta otsuse (asi R 1573/2018‑3) peale, mis käsitleb Inter‑Vioni ja JMS Sportsi vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust,

ÜLDKOHUS (kümnes koda),

koosseisus: koja president A. Kornezov, kohtunikud E. Buttigieg (ettekandja) ja K. Kowalik‑Bańczyk,

kohtusekretär: R. Ūkelytė,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 4. detsembril 2019,

arvestades EUIPO kostja vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 31. märtsil 2020,

arvestades menetlusse astuja seisukohti, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 23. märtsil 2020,

arvestades Üldkohtu kirjalikke küsimusi pooltele ja nendele küsimustele antud vastuseid, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 25. ja 30. novembril ning 1. detsembril 2020,

arvestades 15. jaanuaril 2021 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

 Vaidluse taust

1        Hagejale JMS Sports sp. z o.o. kuulub ühenduse disainilahendus, mille registreerimistaotlus esitati nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142) alusel 24. juunil 2010 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) ja mis on registreeritud numbri all 1723677‑0001, tähistamaks tooteid, mis on määratletud kui „juukseklambrid“, mis kuuluvad 8. oktoobri 1968. aasta tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe klassi 28.03.

2        Vaidlusalune disainilahendus on kujutatud järgmiselt:

Image not found

3        Menetlusse astuja Inter‑Vion S.A. esitas 3. jaanuaril 2017 vaidlusaluse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse vastavalt määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktile b koostoimes sama määruse artiklitega 5 ja 6. Menetlusse astuja väitis, et vaidlusalune disainilahendus ei ole uudne ega eristatav eelkõige võrreldes kahe järgmise disainilahendusega:

–        disainilahendus Fancy Fane, mis avalikustati 29. novembril 2009 veebisaidil http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11 (edaspidi „veebisait“ või „blogi faneaccessories.blogspot“) ja mis on kujutatud järgmiselt: