Language of document :

2021 m. kovo 12 d. Administratīvā rajona tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA / Latvijas Zinātnes padome

(Byla C-164/21)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administratīvā rajona tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

Atsakovė: Latvijas Zinātnes padome (Latvijos mokslo taryba)

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar kelias pagrindines veiklos rūšis, įskaitant mokslinių tyrimų veiklą, vykdanti įstaiga (privatinės teisės subjektas), kurios didžioji pajamų dalis gaunama teikiant švietimo paslaugas už atlygį, gali būti laikoma Reglamento Nr. 651/20141 2 straipsnio 83 punkte apibrėžtu subjektu?

2)    Ar pateisinama taikyti ekonominės ir neekonominės veiklos finansavimo (pajamų ir išlaidų) proporcijos reikalavimą, siekiant nustatyti, ar tam tikras subjektas atitinka Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 83 punkte nustatytą reikalavimą, kad pagrindinis subjekto tikslas būtų vykdyti nepriklausomus fundamentinius tyrimus ar bandomąją taikomąją veiklą arba per rengiamus mokymus, leidžiamus leidinius arba perduodamas žinias plačiai skleisti šios veiklos rezultatus? Jei taip, kokia būtų (orig. p. 8) tinkama ekonominės ir neekonominės veiklos finansavimo dalių proporcija, nustatant pagrindinį minėto subjekto veiklos tikslą?

3)    Ar pagal Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 83 punktą pateisinama taikyti reikalavimą, pagal kurį pajamos iš pagrindinės veiklos turi būti vėl investuojamos į atitinkamo subjekto pagrindinę veiklą, ir ar reikia įvertinti kitus aspektus, kad būtų galima konkrečiai apibrėžti pagrindinį projekto pateikėjo veiklos tikslą? Ar gautų lėšų panaudojimas (reinvestavimas į pagrindinę veiklą arba, pavyzdžiui, privataus rėmėjo atveju, išmokėjimas akcininkams kaip dividendų) pakeistų tokį vertinimą, net jei didžioji pajamų dalis gaunama iš mokesčių už mokslą?

4)    Ar vertinant projekto pateikėjo atitiktį Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 83 punkte pateiktai apibrėžčiai esminis veiksnys yra jo narių teisinis statusas, būtent tai, ar projekto pateikėjas yra pagal komercinę teisę įsteigta bendrovė, skirta vykdyti ekonominę veiklą (atlygintiną veiklą) siekiant pelno (Prekybos kodekso 1 straipsnis), ar kad jo nariai arba akcininkai yra fiziniai arba juridiniai pelno siekiantys asmenys (įskaitant švietimo paslaugų teikimą už atlygį), arba tai, ar jie įsteigti nesiekiant pelno (pavyzdžiui, kaip asociacija arba fondas)?

5)    Ar tai, kokią studentų dalį sudaro nacionaliniai studentai ir studentai iš kitų Sąjungos valstybių narių palyginti su užsienio studentais (iš Europos Sąjungai nepriklausančių trečiųjų valstybių), ir aplinkybė, kad projekto pateikėjo pagrindinės veiklos tikslas suteikti studentams tarptautinėje darbo rinkoje konkurencingą, aktualius tarptautinius reikalavimus atitinkantį aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją (projekto pateikėjo statuto 5 straipsnis), yra esminiai veiksniai vertinant projekto pateikėjo veiklos ekonominį pobūdį?

____________

1 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014, p. 1).