Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Svea Hovrätt (Rootsi) 10. märtsil 2021 – Republiken Italien versus Athena Investments A/S (varem Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(kohtuasi C-155/21)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Svea Hovrätt

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Republiken Italien

Vastustajad: Athena Investments A/S (varem Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR ja NovEnergia II Italian Portfolio SA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas energiahartat1 tuleb tõlgendada nii, et selle artiklis 262 sisalduv vahekohtuklausel, mille kohaselt annab lepinguosaline nõusoleku lahendada lepinguosalise ning teise lepinguosalise investori vahelised vaidlused viimase poolt esimese territooriumil tehtud investeeringute üle rahvusvahelises vahekohtumenetluses, hõlmab ka ühelt poolt ELi ühe liikmesriigi ja teiselt poolt ELi teisest liikmesriigist pärit investori vahelisi vaidlusi?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, kas ELL artiklit 19 ja artikli 4 lõiget 3 ning ELTL artikleid 267 ja 344 tuleb tõlgendada nii, et need välistavad energiaharta artiklis 26 sisalduva vahekohtuklausli või selle kohaldamise olukorras, kus ühest ELi liikmesriigist pärit investor võib energiaharta artikli 26 alusel alustada teise ELi liikmesriiki tehtud investeeringut puudutava vaidluse korral viimasena nimetatud liikmesriigi suhtes menetlust vahekohtus, mille pädevust ja otsust kõnealune liikmesriik peab aktsepteerima?

3.    Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, kas ELi õigust, eelkõige selle esimuse põhimõtet ja tõhususe nõuet tuleb tõlgendada nii, et välistatud on liikmesriigi niisuguse õigusnormi kohaldamine, millega on ette nähtud aegumine, nagu SFL § 34 teine lõik, kui selle kohaldamise tagajärjel ei saa apellatsioonimenetluse pool esitada vastuväidet, et puudub kehtiv vahekohtu kokkulepe, kuna energiaharta artiklis 26 sisalduv vahekohtuklausel või nimetatud artikli kohane ettepanek on kehtetu või ei kuulu kohaldamisele, sest on vastuolus liidu õigusega?

____________

1 Nõukogu ja komisjoni 23. septembri 1997. aasta otsus 8/181/EÜ, ESTÜ, Euratom, mis käsitleb energiaharta lepingu ning energiakasutuse tõhustamist ja sellega seotud keskkonnaküsimusi käsitleva energiaharta protokolli sõlmimist Euroopa ühenduste poolt (EÜT 1998, L 69, lk 1, ELT eriväljaanne 12/02, lk 24).

2 Euroopa energiaharta konverentsi lõppakt – 1. lisa: energiaharta leping – 2. lisa: otsused energiaharta lepingu kohta (EÜT 1994, L 380, lk 24; ELT eriväljaanne 12/01, lk 199).