Language of document :

2021 m. kovo 11 d. Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GM / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ir kt.

(Byla C-159/21)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: GM

Atsakovai: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos dėl prieglobsčio tvarkos1 11 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalies d punktas ir 2 dalis, 23 straipsnio 1 dalies b punktas ir 45 straipsnio 1 dalis bei 3–5 dalys, siejant su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 47 straipsniu, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos reikalaujama, jog šios direktyvos 23 straipsnio 1 dalyje nurodytos išimties, susijusios su nacionaliniu saugumu, atveju valstybės narės institucija, priėmusi sprendimą nesuteikti tarptautinės apsaugos statuso ar jį panaikinti, pagrįstą nacionalinio saugumo sumetimais, ir specializuota institucija, kuri nustatė konfidencialumo pobūdį, privalo užtikrinti, kad prašytojui, pabėgėliui ar užsieniečiui, kuris yra papildomos apsaugos gavėjas, arba jo teisiniam atstovui bet kuriuo atveju būtų užtikrinta teisė susipažinti bent jau su esmine konfidencialia ar įslaptinta informacija ar duomenimis, kuriais grindžiamas minėtais motyvais paremtas sprendimas, ir panaudoti tokią informaciją ar duomenis su sprendimu susijusioje procedūroje tuo atveju, jei atsakinga institucija teigtų, jog šios informacijos pateikimas prieštarautų nacionaliniam saugumui?

2.    Jei taip, kas konkrečiai turi būti suprantama kaip esminiai konfidencialūs motyvai, kuriais grindžiamas toks sprendimas, taikant Direktyvos dėl prieglobsčio tvarkos 23 straipsnio 1 dalies b punktą, atsižvelgiant į Chartijos 41 ir 47 straipsnius?

3.    Ar Direktyvos dėl prieglobsčio reikalavimų2 14 straipsnio 4 dalies a punktas ir 17 straipsnio 1 dalies d punktas bei Direktyvos dėl prieglobsčio tvarkos 45 straipsnio 1 dalies a punktas ir 3–4 dalys bei 49 konstatuojamoji dalis turi būti aiškinami taip, kad jie draudžia tokias nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias pabėgėlio ar užsieniečio, kuris yra papildomos apsaugos gavėjas, statusas panaikinamas arba atsisakoma jį suteikti remiantis nepagrįstu sprendimu, automatiškai darančiu nuorodą į privalomojo pobūdžio imperatyvią specializuotos institucijos išvadą, kuri taip pat nemotyvuota ir tik nustato, jog egzistuoja pavojus nacionaliniam saugumui?

4.    Ar Direktyvos dėl prieglobsčio tvarkos 20 ir 34 konstatuojamosios dalys bei 4 straipsnis ir 10 straipsnio 2 dalis bei 3 dalies d punktas ir Direktyvos dėl prieglobsčio reikalavimų 14 straipsnio 4 [dalies] a punktas bei 17 straipsnio 1 [dalies] d punktas turi būti aiškinami taip, kad jie draudžia tokias nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias minėta specializuota institucija išnagrinėja atsisakymo suteikti pagrindus ir priima sprendimą iš esmės tokioje procedūroje, kuri neatitinka Direktyvos dėl prieglobsčio tvarkos ir Direktyvos dėl prieglobsčio reikalavimų materialinių ir procedūrinių nuostatų?

5.    Ar Direktyvos dėl prieglobsčio reikalavimų 17 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia tokį atsisakymą suteikti, kuris yra pagrįstas tam tikra aplinkybe ar nusikaltimu, kuris jau buvo žinomas iki teismo sprendimo ar galutinio sprendimo dėl pabėgėlio statuso pripažinimo priėmimo, tačiau kurie nepagrindė pagrindo atsisakyti pripažinti pabėgėlio statusą ar suteikti papildomą apsaugą?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013, p. 60).

2 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011, p. 9).