Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 11. marca 2021 – GM/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a iní

(vec C-159/21)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: GM

Žalovaní: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 11 ods. 2, článok 12 ods. 1 písm. d), článok 12 ods. 2, článok 23 ods. 1 písm. b) a článok 45 ods. 1 a 3 až 5 smernice o azylových konaniach1 – so zreteľom na článok 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) – vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby v prípade, ak sa uplatní výnimka uvedená v článku 23 ods. 1 tejto smernice týkajúca sa dôvodu národnej bezpečnosti, orgán členského štátu, ktorý vydal rozhodnutie týkajúce sa medzinárodnej ochrany o nepriznaní alebo odňatí postavenia založené na dôvode národnej bezpečnosti, a špecializovaný orgán, ktorý konštatoval dôverný charakter, musia dbať na to, aby sa žiadateľovi, utečencovi alebo cudzincovi požívajúcemu doplnkovú ochranu alebo jeho právnemu zástupcovi v každom prípade zaručilo právo na prístup aspoň k podstate dôverných alebo utajovaných skutočností alebo údajov, o ktoré sa opiera rozhodnutie založené na uvedenom dôvode, a právo použiť uvedené skutočnosti alebo údaje v konaní o tomto rozhodnutí v prípade, ak zodpovedný orgán tvrdí, že uvedené oznámenie by bolo v rozpore s dôvodom národnej bezpečnosti?

2.    V prípade kladnej odpovede, čo presne sa má rozumieť pod „podstatou“ dôverných dôvodov, na ktorých je založené také rozhodnutie, pri uplatnení článku 23 ods. 1 písm. b) smernice o azylových konaniach so zreteľom na články 41 a 47 Charty?

3.    Majú sa článok 14 ods. 4 písm. a) a článok 17 ods. 1 písm. d) smernice o oprávnení2 , článok 45 ods. 1 písm. a) a článok 45 ods. 3 a 4 smernice o azylových konaniach a odôvodnenie 49 tejto smernice vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej k odňatiu alebo vylúčeniu postavenia utečenca alebo cudzinca požívajúceho doplnkovú ochranu dochádza na základe neodôvodneného rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatickom odkaze na záväzné a nespochybniteľné stanovisko špecializovaného orgánu, ktoré tiež nie je odôvodnené a konštatuje, že existuje nebezpečenstvo pre národnú bezpečnosť?

4.    Majú sa odôvodnenia 20 a 34 a článok 4, článok 10 ods. 2 a článok 10 ods. 3 písm. d) smernice o azylových konaniach a článok 14 [ods.] 4 písm. a) a článok 17 [ods.] 1 písm. d) smernice o oprávnení vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej uvedený špecializovaný orgán vykoná preskúmanie týkajúce sa dôvodu vylúčenia a vydá rozhodnutie o veci samej v konaní, ktoré nie je v súlade s hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi ustanoveniami smernice o azylových konaniach a smernice o oprávnení?

5.    Má sa článok 17 ods. 1 písm. b) smernice o oprávnení vykladať v tom zmysle, že bráni vylúčeniu založenému na okolnosti alebo trestnom čine, ktorý bol známy už pred vydaním konečného rozsudku alebo rozhodnutia o priznaní postavenia utečenca, ale nebol použitý ako dôvod vylúčenia v súvislosti s priznaním postavenia utečenca ani s doplnkovou ochranou?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 2011, s. 9).