Language of document :

Жалба, подадена на 9 април 2020 г. — Davide Groppi/EUIPO — Viabizzuno (.d;mr)

(Дело T-187/20)

Език на жалбата: италиански

Страни

Жалбоподател: Davide Groppi Srl (Пиаченца, Италия) (представители: F. Boscariol de Roberto, D. Capra и V. Malerba, avvocati)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Viabizzuno Srl (Бентиволио, Италия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител/Притежател на спорния промишлен дизайн: жалбоподателят

Спорен промишлен дизайн: промишлен дизайн на Общността № 2 503 680-0001

Обжалвано решение: решение на трети апелативен състав на EUIPO от 23 януари 2020 г. по преписка R 126/2019-3

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO и другия ответник да заплатят съдебните разноски и направените от жалбоподателя разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 6 и на член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета.

____________