Language of document : ECLI:EU:T:2021:363

T187/20. sz. ügy

Davide Groppi Srl

kontra

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

 A Törvényszék ítélete (második tanács), 2021. június 16.

„Közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési eljárás – Egy asztali lámpát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta – Korábbi közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési ok – Egyéni jelleg hiánya – A 6/2002/EK rendelet 6. cikke”

1.      Közösségi formatervezési minták – Megsemmisítési okok – Az egyéni jelleg hiánya – Olyan formatervezési minta, amely a tájékozott használóban a korábbi formatervezési mintához képest nem kelt eltérő összbenyomást – A korábbi formatervezési minta elemei összességének átfogó értékelése

(6/2002 tanácsi rendelet, 6. cikk, és 25. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 17., 48–50. pont)

2.      Közösségi formatervezési minták – Megsemmisítési okok – Az egyéni jelleg hiánya – Olyan formatervezési minta, amely a tájékozott használóban a korábbi formatervezési mintához képest nem kelt eltérő összbenyomást – A korábbi formatervezési minta oltalmának megsemmisítése – Jelentőség hiánya

(6/2002 tanácsi rendelet, (14) preambulumbekezdés, 6. cikk, és 25. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 20–27. pont)

3.      Közösségi formatervezési minták – Lajstromozási kérelem – Feltételek – A termékek megjelölése

(6/2002 tanácsi rendelet, 6. cikk)

(lásd: 31. pont)

4.      Közösségi formatervezési minták – Megsemmisítési okok – Az egyéni jelleg hiánya – Olyan formatervezési minta, amely a tájékozott használóban a korábbi formatervezési mintához képest nem kelt eltérő összbenyomást – Arra szolgáló korábbi formatervezési minta, hogy egy eltérő termékben testesüljön meg, illetve egy eltérő termékre alkalmazzák – Jelentőség hiánya

(6/2002 tanácsi rendelet, 6. cikk, és 25. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 34., 35. pont)

5.      Közösségi formatervezési minták – Megsemmisítési okok – Az egyéni jelleg hiánya – Olyan formatervezési minta, amely a tájékozott használóban a korábbi formatervezési mintához képest nem kelt eltérő összbenyomást – Tájékozott használó – Fogalom

(6/2002 tanácsi rendelet, 6. cikk, (1) bekezdés, és 25. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 36., 37. pont)

6.      Közösségi formatervezési minták – Megsemmisítési okok – Az egyéni jelleg hiánya – Olyan formatervezési minta, amely a tájékozott használóban a korábbi formatervezési mintához képest nem kelt eltérő összbenyomást – Egy asztali lámpa ábrázolása

(6/2002 tanácsi rendelet, 6. cikk, és 25. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 38., 42., 51–55. pont)

7.      Közösségi formatervezési minták – Megsemmisítési okok – Az egyéni jelleg hiánya – Olyan formatervezési minta, amely a tájékozott használóban a korábbi formatervezési mintához képest nem kelt eltérő összbenyomást – Értékelési szempontok – Alkotói szabadság

(6/2002 tanácsi rendelet, 6. cikk, és 25. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 39–41. pont)

Összefoglalás

2014. július 16‑án a felperes, a Davide Groppi Srl, egy asztali lámpát ábrázoló közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló kérelmet nyújtott be az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO). A formatervezési minta lajstromozását követően a Viabizzuno Srl megsemmisítési kérelmet nyújtott be, amelynek alátámasztására a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének(1) az ugyanezen rendelet 6. cikkével(2) összefüggésben értelmezett b) pontjára hivatkozott, amely egy korábbi, 2011. szeptember 22‑i formatervezési mintára vonatkozott. E korábbi formatervezési mintát 2018. október 30‑án lajstromozták. 2018. november 22‑én a megsemmisítési osztály megsemmisítette a Davide Groppi mintájának oltalmát, azzal az indokkal, hogy az nem rendelkezett a 6/2002 rendelet 6. cikke értelmében vett egyéni jelleggel. A fellebbezési tanács helybenhagyta e határozatot, és úgy vélekedett, hogy az a körülmény, hogy a korábbi formatervezési minta oltalmának megsemmisítését kérték, nem releváns, mivel csak annak van jelentősége, hogy nyilvánosságra jutott‑e.

A Törvényszék, amelyhez hatályon kívül helyezés iránti keresetet nyújtottak be, elutasítja a Davide Groppi keresetét. Elsőként hangsúlyozza, hogy a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontjára alapított megsemmisítési kérelem alátámasztására hivatkozott korábbi formatervezési minta oltalmának a közigazgatási eljárás során történő megsemmisítése nem jár következményekkel. Ezenkívül pontosítja az azon termékek természete által az ugyanezen rendelkezésen alapuló megsemmisítési ok vizsgálatakor játszott szerep korlátait, amelyekben a formatervezési minták megtestesülnek.

A Törvényszék álláspontja

A Törvényszék először is hangsúlyozza, hogy az a körülmény, hogy a korábbi formatervezési minta oltalmát megsemmisítették, nem releváns, hiszen ezt megelőzően nyilvánosságra jutott. Úgy véli ugyanis, hogy a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontjának célja az olyan formatervezési minták lajstromozásának megakadályozása, amelyek nem felelnek meg az oltalomképesség, különösen az említett rendelet 6. cikke értelmében vett „egyéni jelleg” feltételeinek, nem pedig valamely korábbi formatervezési minta oltalmának a fenntartása. E tekintetben emlékeztet arra, hogy az említett cikkben szereplő megsemmisítési okok nem illeszkednek a korábbi jogok kizárólag e jogok jogosultjai számára biztosított védelmének logikájába, amely jogoknak az érvénytelensége a közösségi formatervezési minta oltalmának megsemmisítési eljárását tárgytalanná tenné, hanem azokra főszabály szerint bárki hivatkozhat. Ami közelebbről a formatervezési minták 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett b) pontja szerinti egyéni jelleg értékelését illeti, a Törvényszék hangsúlyozza, hogy az említett rendelet (14) preambulumbekezdéséből az következik, hogy ezen értékelésnek annak meghatározásából kell állnia, hogy egyértelmű eltérés áll‑e fenn a formatervezési minta által az azt megtekintő tájékozott használóra tett összbenyomás és az e használóra a már meglévő formatervezési minták által tett összbenyomás között. Pontosítja ugyanis, hogy a korábbi formatervezési minta egyedüli szerepe az iparág korábbi állapotának bemutatása, ami a szóban forgó termékre vonatkozó, már meglévő azon formatervezési mintáknak felel meg, amelyek az érintett formatervezési minta bejelentésének napján már nyilvánosságra jutottak. Ennélfogva, úgy véli, hogy kizárólag annak a körülménynek van jelentősége, hogy a korábbi formatervezési minta nyilvánosságra jutott‑e, nem pedig az említett formatervezési mintának biztosított azon oltalom terjedelmének, amely a lajstromozása érvényességéből ered.

Másodszor, miután megállapította, hogy a vitatott formatervezési minta a lajstromban szereplő adatok szerint általános jelleggel lámpákra vonatkozik, a Törvényszék emlékeztet arra, hogy bár a termékek ágazatának meghatározása releváns megfontolást képez a tájékozott használónak és e használó figyelmi szintjének, valamint a kidolgozást illetően rendelkezésre álló alkotói szabadság fokának meghatározásánál, valamint esetlegesen a tájékozott használóra tett összbenyomások összehasonlításánál, ugyanakkor nem jelentheti hallgatólagosan azt, hogy a szóban forgó mintákkal érintett termékek hasonlóak lennének vagy ugyanazon iparágba tartoznának. E tekintetben kiemeli, hogy a szóban forgó rendelkezés nem tartalmaz a termékek hasonlóságára vonatkozóan semmiféle feltételt, és hogy valamely formatervezési minta oltalmát a termék jellegétől tenni függővé arra vezetne, hogy az említett oltalmat kizárólag azokra a mintákra korlátoznánk, amelyek egy meghatározott ágazatba tartoznak.


1      A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12‑i 6/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002. L 3., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 142. o.) módosított változatának 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a közösségi formatervezési minta oltalma csak akkor semmisíthető meg, ha nem felel meg a 4–9. cikkben meghatározott feltételeknek.


2      A 6/2002 rendelet „Egyéni jelleg” című 6. cikkének (1) bekezdése szerint a közösségi formatervezési mintának egyéni jellege van, ha bármely nyilvánosságra jutott mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz a lajstromozás alapján oltalomban részesülő közösségi formatervezési minta esetén a bejelentés bejelentési napját – elsőbbség igénylése esetén az elsőbbség napját – megelőzően. E cikk (2) bekezdése ezenkívül pontosítja, hogy az egyéni jelleg megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a szerző milyen alkotói szabadságfokkal alakíthatta ki a mintát.