Language of document : ECLI:EU:T:2021:363

Vec T187/20

Davide Groppi Srl

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

 Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. júna 2021

„Dizajn spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci stolovú lampu – Skorší dizajn Spoločenstva – Dôvod výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002“

1.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva celkový dojem odlišný od dojmu, ktorý vyvoláva skorší dizajn – Celkové posúdenie všetkých prvkov, ktoré obsahuje skorší dizajn

[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 17, 48 – 50)

2.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva celkový dojem odlišný od dojmu, ktorý vyvoláva skorší dizajn – Výmaz skoršieho dizajnu – Neexistencia vplyvu

[Nariadenie Rady č. 6/2002, odôvodnenie 14, článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 20 – 27)

3.      Dizajny Spoločenstva – Prihláška – Podmienky – Uvedenie výrobkov

(Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 6)

(pozri bod 31)

4.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva celkový dojem odlišný od dojmu, ktorý vyvoláva skorší dizajn – Skorší dizajn zahrnutý do rozdielneho výrobku alebo používaný v rámci neho – Neexistencia vplyvu

[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 34, 35)

5.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva celkový dojem odlišný od dojmu, ktorý vyvoláva skorší dizajn – Informovaný užívateľ – Pojem

[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 6 ods. 1 a článok 25 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 36, 37)

6.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva celkový dojem odlišný od dojmu, ktorý vyvoláva skorší dizajn – Zobrazenie stolovej lampy

[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 38, 42, 51 – 55)

7.      Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva celkový dojem odlišný od dojmu, ktorý vyvoláva skorší dizajn – Kritériá posúdenia – Tvorivá voľnosť pôvodcu

[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 39 – 41)

Zhrnutie

Dňa 16. júla 2014 podala žalobkyňa, obchodná spoločnosť Davide Groppi Srl, na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva zobrazujúceho stolovú lampu. Po zápise dizajnu podala obchodná spoločnosť Viabizzuno Srl návrh na výmaz, na podporu ktorého uviedla článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002(1) v spojení s článkom 6 toho istého nariadenia(2), vzťahujúci sa na skorší dizajn z 22. septembra 2011. Tento skorší dizajn bol vymazaný 30. októbra 2018. Zrušovacie oddelenie 22. novembra 2018 vymazalo dizajn spoločnosti Davide Groppi z dôvodu, že nemal osobitý charakter v zmysle článku 6 nariadenia č. 6/2002. Odvolací senát potvrdil toto rozhodnutie a uviedol, že okolnosť, že skorší dizajn bol vymazaný, je irelevantná, keďže dôležitá je len otázka, či už bol sprístupnený verejnosti.

Všeobecný súd, na ktorý bola podaná žaloba o neplatnosť, zamietol žalobu spoločnosti Davide Groppi. Po prvýkrát zdôrazňuje, že výmaz skoršieho dizajnu, ktorý sa uvádza na podporu návrhu na výmaz neskoršieho dizajnu na základe článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002, nemá počas správneho konania žiadne dôsledky. Okrem toho spresňuje hranice úlohy, ktorú zohráva povaha výrobkov, v ktorých je dizajny stelesnený, pri skúmaní dôvodu výmazu na základe toho istého ustanovenia.

Posúdenie Všeobecným súdom

Všeobecný súd po prvé zdôrazňuje, že okolnosť, že skorší dizajn bol zrušený, je irelevantná, keďže bol sprístupnený verejnosti. Usudzuje totiž, že cieľom článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 je zabrániť zápisu dizajnov nespĺňajúcich podmienky, ktoré by opodstatňovali ich ochranu, a najmä nespĺňajúcich podmienku týkajúcu sa ich „individuálneho charakteru“ v zmysle článku 6 tohto nariadenia, a nie chrániť skorší dizajn. V tejto súvislosti pripomína, že dôvody výmazu upravené v uvedenom článku nie sú v súlade s logikou ochrany skoršieho práva, ponúkanej výlučne držiteľovi tohto práva, ktorého neplatnosť by spôsobilo, že konanie o výmaze proti dizajnu Spoločenstva je bezpredmetné, ale v zásade sa ho môže dovolávať ktokoľvek. Pokiaľ ide konkrétnejšie o posúdenie osobitého charakteru dizajnu podľa článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 a článku 6 nariadenia č. 6/2002, Všeobecný súd zdôrazňuje, že z odôvodnenia 14 toho istého nariadenia vyplýva, že toto posúdenie by malo spočívať v určení, či celkový dojem, ktorý nadobudne informovaný užívateľ skúmajúci dizajn, sa jasne odlišuje od dojmu, ktorý nadobudne z existujúceho dizajnu. Spresňuje totiž, že jedinou funkciou skoršieho dizajnu je odhaliť skorší stav v danej oblasti, ktorý zodpovedá súboru dizajnov týkajúcich sa dotknutého výrobku, ktoré už boli sprístupnené verejnosti v deň podania prihlášky dotknutého dizajnu. Preto usudzuje, že dôležitá je jedine okolnosť, že skorší dizajn bol sprístupnený verejnosti, a nie rozsah ochrany priznanej uvedenému dizajnu, ktorý by vyplýval z platnosti jeho zápisu.

V druhom rade Všeobecný súd po konštatovaní, že zápis sporného dizajnu všeobecne uvádza svietidlá, pripomína, že hoci je určenie odvetvia výrobkov relevantným hľadiskom v rámci identifikovania informovaného užívateľa a jeho úrovne pozornosti, miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri jeho tvorbe, ako aj prípadne pri porovnávaní celkových dojmov vyvolaných u uvedeného informovaného užívateľa, nemôže znamenať, že výrobky dotknuté predmetnými dizajnmi sú podobné alebo patria do toho istého odvetvia. V tejto súvislosti uvádza, že predmetné ustanovenie neobsahuje žiadnu podmienku podobnosti výrobkov a že podmienenie ochrany dizajnu povahou výrobku by viedlo k jej obmedzeniu iba na dizajny patriace do určitého odvetvia.


1      Podľa článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142), v znení zmien, sa dizajn Spoločenstva môže vymazať, iba ak nespĺňa požiadavky článkov 4 až 9 tohto nariadenia.


2      Podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 s názvom „Osobitý charakter“ má zapísaný dizajn Spoločenstva osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky na zápis, alebo ak sa žiada o právo prednosti pred dňom vzniku práva prednosti. Okrem toho odsek 2 tohto článku spresňuje, že pri posudzovaní osobitého charakteru sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu.