Language of document : ECLI:EU:T:2021:363

Zadeva T187/20

Davide Groppi Srl

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino

 Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 16. junija 2021

„Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki predstavlja namizno svetilko – Prejšnji model Skupnosti – Razlog za ničnost – Neobstoj individualne narave – Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002“

1.      Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Neobstoj individualne narave – Model, ki na seznanjenega uporabnika ne ustvari celotnega vtisa, ki se razlikuje od celotnega vtisa, ki ga ustvari prejšnji model – Celovita presoja vseh elementov, ki jih prikazuje prejšnji model

(Uredba Sveta št. 6/2002, člena 6 in 25(1)(b))

(Glej točke 17 in od 48 do 50.)

2.      Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Neobstoj individualne narave – Model, ki na seznanjenega uporabnika ne ustvari celotnega vtisa, ki se razlikuje od celotnega vtisa, ki ga ustvari prejšnji model – Ugotovitev ničnosti prejšnjega modela – Nevplivanje

(Uredba Sveta št. 6/2002, uvodna izjava 14, člena 6 in 25(1)(b))

(Glej točke od 20 do 27.)

3.      Modeli Skupnosti – Zahteva za registracijo – Pogoji – Navedba proizvodov

(Uredba Sveta št. 6/2002, člen 6)

(Glej točko 31.)

4.      Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Neobstoj individualne narave – Model, ki na seznanjenega uporabnika ne ustvari celotnega vtisa, ki se razlikuje od celotnega vtisa, ki ga ustvari prejšnji model – Prejšnji model, namenjen vgradnji v drug izdelek ali uporabi na tem izdelku – Nevplivanje

(Uredba Sveta št. 6/2002, člena 6 in 25(1)(b))

(Glej točki 34 in 35.)

5.      Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Neobstoj individualne narave – Model, ki na seznanjenega uporabnika ne ustvari celotnega vtisa, ki se razlikuje od celotnega vtisa, ki ga ustvari prejšnji model – Seznanjeni uporabnik – Pojem

(Uredba Sveta št. 6/2002, člena 6(1) in 25(1)(b))

(Glej točki 36 in 37.)

6.      Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Neobstoj individualne narave – Model, ki na seznanjenega uporabnika ne ustvari celotnega vtisa, ki se razlikuje od celotnega vtisa, ki ga ustvari prejšnji model – Prikaz namizne svetilke

(Uredba Sveta št. 6/2002, člena 6 in 25(1)(b))

(Glej točke 38, 42 in od 51 do 55.)

7.      Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Neobstoj individualne narave – Model, ki na seznanjenega uporabnika ne naredi celotnega vtisa, ki se razlikuje od celotnega vtisa, ki ga naredi prejšnji model – Merila presoje – Svoboda oblikovalca

(Uredba Sveta št. 6/2002, člena 6 in 25(1)(b))

(Glej točke od 39 do 41.)

Povzetek

Tožeča stranka, družba Davide Groppi Srl, je 16. julija 2014 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo modela Skupnosti, ki prikazuje namizno svetilko. Družba Viabizzuno Srl je po registraciji modela vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki se je nanašala na prejšnji model z dne 22. septembra 2011, za njeno utemeljitev pa se je sklicevala na člen 25(1)(b) Uredbe št. 6/2002(1) v povezavi s členom 6 iste uredbe.(2) Ta prejšnji model je bil 30. oktobra 2018 razglašen za ničen. Oddelek za izbris je 22. novembra 2018 razglasil model družbe Davide Groppi za ničen, ker naj ne bi imel individualne narave v smislu člena 6 Uredbe št. 6/2002. Odbor za pritožbe je to odločbo potrdil in menil, da to, da je bil prejšnji model razglašen za ničen, ni upoštevno, ker je pomembno le vprašanje, ali je bil razkrit.

Splošno sodišče, pri katerem je bila vložena ničnostna tožba, je zavrnilo tožbo družbe Davide Groppi. Prvikrat je poudarilo neobstoj posledic razglasitve ničnosti v upravnem postopku prejšnjega modela, ki je bil naveden v utemeljitev zahteve za razglasitev ničnosti modela na podlagi člena 25(1)(b) Uredbe št. 6/2002. Poleg tega je pojasnilo omejitve vloge, ki jo ima narava izdelkov, v katere so modeli vgrajeni, pri preizkusu razloga za ničnost, ki temelji na isti določbi.

Presoja Splošnega sodišča

Splošno sodišče je na prvem mestu poudarilo, da to, da je bil prejšnji model razglašen za ničen, ni upoštevno, ker je bil razkrit. Menilo je namreč, da je namen člena 25(1)(b) Uredbe št. 6/2002 preprečiti registracijo modelov, ki ne izpolnjujejo pogojev za njihovo varstvo, zlasti pogoja v zvezi z njihovo „individualno naravo“ v smislu člena 6 te uredbe, ne pa varovati prejšnji model. V zvezi s tem je opozorilo, da razlogi za ničnost iz navedenega člena ne spadajo v logiko varstva prejšnje pravice, ki je zagotovljena le imetniku te pravice in katere ničnost bi povzročila nesmiselnost postopka za razglasitev ničnosti modela Skupnosti, temveč se nanje načeloma lahko sklicuje vsakdo. Natančneje, Splošno sodišče je glede presoje individualne narave modela na podlagi člena 25(1)(b) in člena 6 Uredbe št. 6/2002 poudarilo, da iz uvodne izjave 14 te uredbe izhaja, da bi ta presoja morala temeljiti na tem, ali se celotni vtis na seznanjenega uporabnika, ki vidi videz izdelka, jasno razlikuje od celotnega vtisa, ki ga nanj ustvarijo obstoječi videzi izdelkov. Pojasnilo je namreč, da je edini namen prejšnjega modela razkriti prejšnje stanje tehnike, ki ustreza modelom iz preteklosti v zvezi z zadevnim izdelkom, ki so bili razkriti na datum vložitve zadevnega modela. Zato je menilo, da je pomembna le okoliščina, da je bil prejšnji model razkrit, in ne obseg varstva, namenjenega navedenemu modelu, ki naj bi izhajalo iz veljavnosti njegove registracije.

Splošno sodišče je na drugem mestu, potem ko je ugotovilo, da se registracija izpodbijanega modela na splošno nanaša na svetila, opozorilo, da je opredelitev sektorja izdelkov sicer preudarek, ki je upošteven pri opredelitvi seznanjenega uporabnika in njegove stopnje pozornosti, stopnje svobode oblikovalca pri razvijanju in, po možnosti, pri primerjavi celotnih vtisov na navedenega seznanjenega uporabnika, vendar ne more pomeniti, da so si izdelki, na katere se zadevni modeli nanašajo, podobni ali da spadajo v isti sektor. V zvezi s tem je poudarilo, da zadevna določba ne vsebuje nobenega pogoja podobnosti izdelkov in da bi to, da bi bilo varstvo modela odvisno od narave izdelka, pripeljalo do tega, da bi bilo to varstvo omejeno samo na modele, ki spadajo v določen sektor.


1      V skladu s členom 25(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142), kakor je bila spremenjena, se model Skupnosti lahko razglasi za ničen le, če ne izpolnjuje zahtev iz členov od 4 do 9.


2      V skladu s členom 6(1)(b) Uredbe št. 6/2002, naslovljenim „Individualna narava“, se šteje, da ima videz izdelka individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika naredi videz izdelka, ki je bil dostopen javnosti pred datumom vložitve zahteve za registracijo, ali, če se zahteva prednostna pravica, datumom prednostne pravice. Poleg tega je v odstavku 2 tega člena pojasnjeno, da se pri ocenjevanju individualne narave upošteva stopnja svobode oblikovalca pri razvijanju modela.