Language of document :

Жалба, подадена на 28 декември 2020 г. от Maria Teresa Coppo Gavazzi и др. срещу решението, постановено от Общия съд (осми разширен състав) на 15 октомври 2020 г. по съединени дела T-389/19—T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19—T-414/19, T-416/19—T-418/19, T-420/19—T-422/19, T-425/19—T-427/19, T-429/19—T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19—T-442/19, T-444/19—T-446/19, T-448/19, T-450/19—T-454/19, T-463/19 и T-465/19 Coppo Gavazzi и др./Парламент

(Дело C-725/20 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, от свое име и като наследник на Giulietto Chiesa, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, като наследник на Giulio Cesare Gallenzi, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (представител: M. Merola, avvocato)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателите

да се отмени обжалваното решение,

да се върне дело T-453/19, Panusa/Парламент на Общия съд за разглеждане по същество,

да се отменят обжалваните решения по отношение на другите жалбоподатели,

да бъде осъден Европейският парламент да заплати съдебните разноски за двете инстанции.

Основания и основни доводи

С първото основание за обжалване жалбоподателите твърдят, че е налице грешка при прилагане на правото, тъй като се приема, че обжалваните пред Общия съд решения нямат връзка с правото на пенсия и нямат последствия за него и са в съответствие с общите принципи и с Хартата на основните права. Грешката е следствие от абстрактно и произволно направеното разграничение между правото на пенсия и правото на заплащане на пенсия. С обжалваните съдебни решения се нарушава самото право на пенсия, като по този начин се нарушават не само нормите, съдържащи се в Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, но и правото на собственост, по този начин те са в противоречие с принципите на пропорционалност, на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания.

С второто основание за обжалване жалбоподателите твърдят, че са налице различни грешки при прилагане на правото, допуснати от Общия съд, при преценката на мотивите за отмяна от процесуално естество, изложени от жалбоподателите пред първата инстанция, във връзка особено с определянето на правилната правна основа на обжалваните решения, с компетентността на приелия акта началник на отдел и с липсата на мотиви. Общият съд е трябвало да установи, че обжалваните решения се основават на вече отменена разпоредба и тъй като това са извънредни мерки, следвало е да бъдат приети от Бюрото на Европейския парламент. Освен това Общият съд е разширил прекомерно възможността за мотивиране per relationem, мотивите всъщност не са изложени в обжалваните решения, а само в становище на правната служба на Европейския парламент, към което не се прави изрично препращане в обжалваните решения и в подготвителните документи.

С третото основание за обжалване жалбоподателката по дело T-453/19 твърди, че е налице грешка при прилагане на правото, тъй като се приема че претенцията ѝ е недопустима поради липса на правен интерес. Общият съд всъщност не е разгледал възможността пенсионното възнаграждение, бенефициер на което е жалбоподателката, да има различна правна основа, въпреки че въпросът е бил разискван в съдебното заседание. Правният интерес не може да се отрече, тъй като тази различна правна основа гарантира на жалбоподателката по-високо заплащане.

____________