Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 28. decembra 2020 – Paget Approbois SAS/Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S a Alpha Insurance A/S/Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL

(vec C-724/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Paget Approbois SAS

Žalovaní: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S a Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 292 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia, takzvaná Solventnosť II1 , vykladať v tom zmysle, že prebiehajúce súdne konanie na súde členského štátu, ktoré začalo na návrh veriteľa poistného plnenia na účely jeho zaplatenia poisťovňou v likvidácii, ktorá začala v inom členskom štáte, sa týka, v zmysle jeho znenia, aktív alebo práv, ktorých bola táto spoločnosť zbavená?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, majú sa právom členského štátu, v ktorom prebieha súdne konanie, riadiť všetky účinky súdnej likvidácie na toto prebiehajúce konanie?

Osobitne, má sa uplatňovať v rozsahu, v akom:

-    stanovuje, že začatie takého konania má za následok prerušenie prebiehajúceho súdneho konania,

-    podmieňuje pokračovanie v súdnom konaní prihlásením pohľadávky veriteľa na poistné plnenie do súpisu pasív poisťovne a prizvaním orgánov poverených výkonom likvidácie do konania,

-    a zakazuje zaviazať na zaplatenie náhrady škody, keďže predmetom konania už môže byť iba zistenie pohľadávky a stanovenie jej výšky?

____________

1 Ú. v. EÚ L335, 2009, s. 1.