Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Wielkie Tyrnowo (Bułgaria) w dniu 4 stycznia 2021 r. – MC / Direktor na Direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” Wielkie Tyrnowo pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

(Sprawa C-1/21)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Administrativen sad Wielkie Tyrnowo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: MC

Strona przeciwna: Direktor na Direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” Wielkie Tyrnowo pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

Pytania prejudycjalne

Czy wykładnia zgodna art. 9 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich [z dnia 26 lipca 1995 r.], sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, a także art. 273 dyrektywy 2006/112/WE1 Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, dopuszcza w zharmonizowanej dziedzinie podatku VAT krajowy instrument prawny taki jak przewidziany w przepisie krajowym zawartym w art. 19 ust. 2 Danyczno-osiguritelen procesualen kodeks, którego stosowanie skutkuje powstaniem dalszej odpowiedzialności solidarnej osoby fizycznej będącej podatnikiem, która nie jest płatnikiem VAT, lecz jej działanie w złej wierze skutkowało nieuiszczeniem VAT przez będącą podatnikiem osobę prawną, która jest płatnikiem VAT?

Czy wykładnia tych przepisów i stosowanie zasady proporcjonalności dopuszcza krajowy instrument prawny, zawarty w art. 19 ust. 2 DOPK, również w odniesieniu do naliczonych odsetek od niezapłaconego w terminie przez podatnika VAT?

Czy niezgodny z zasadą proporcjonalności jest krajowy instrument prawny, zawarty w art. 19 ust. 2 DOPK, w sytuacji w której spóźniona zapłata VAT, skutkująca naliczeniem odsetek od zobowiązań z tytułu VAT, nie wynika z zachowania osoby fizycznej będącej podatnikiem, lecz z zachowania innego podmiotu lub wystąpienia obiektywnych okoliczności?

____________

1 Dz.U. 2006, L 347, s. 1.