Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 25. juni 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-28/12) 1

(Personalesag – anmodning om at slette en sætning i lægeerklæringen – arbejdsulykke – stiltiende afslag på anmodningen)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Gattinara, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den stiltiende afgørelse om at meddele afslag på sagsøgerens anmodning om at slette en sætning i lægeerklæringen af 28. februar 2008, om at fremsende en ny berigtiget erklæring til den læge, som sagsøgeren har valgt, og om ligeledes fra sagsøgerens arbejdsskadesag generelt at slette enhver oplysning vedrørende den omstændighed, som sagsøgeren hævder er forkert, at det hvide pulver, som sagsøgeren har været i berøring med, efterfølgende har vist sig at være hvidt støv fra en udgave af en avis, som sagsøgeren abonnerede på

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og tilpligtes at betale Kommissionens omkostninger.

Luigi Marcuccio tilpligtes at betale EU-Personaleretten en beløb på 2 000 EUR.

____________

1     EUT C 174 af 16.6.2012, s. 31.